Stappenplan BHV / Bedrijfsnoodplan

Bij veiligheid gaat het om het analyseren , reduceren en beheersen van risico’s.

Om een beeld te vormen van het veiligheidsniveau in uw bedrijf en uiteindelijk ook te beheersen is door I.F.T.T.S. een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan bestaat uit 6 fasen.

   Fase 1 Risico Inventarisatie en Evaluatie

Aan de hand van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie en onze eigen scan wordt het veiligheidsniveau van uw bedrijf bepaald. In de rapportage leest u welke verbeteringen noodzakelijk of wenselijk zijn.

Bij het onderwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie vindt u nadere informatie.

Op basis van de analyse van de risico's zal bij het bedrijf c.q. de instelling besluitvorming moeten plaatsvinden over de te nemen maatregelen.

De maatregelen worden verwoord in het Plan van Aanpak, dat een onderdeel vormt van de RI&E.

   Fase 2 : Onderzoek naar de huidige organisatie

Op basis van de besluitvorming kan door het I.F.T.T.S. een onderzoek worden gedaan naar de grootte van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV).

De rapportage zal bestaan uit:

  • een advies betreffende de grootte van de BHV naar personeel en materieel;
  • de taken van de diverse personen, die in de BHV werkzaam zullen zijn;
  • de opleidingseisen van de diverse personen.

   Fase 3: De samenstelling van een Bedrijfsnoodplan

Een calamiteitenplan c.q. bedrijfsnoodplan dient als basis voor de calamiteitenbestrijding.

Een eerste vereiste is dan ook een duidelijk plan met een duidelijke structuur en herkenbare taken voor de betrokken personeelsleden.

Een bedrijfsnoodplan kan de volgende onderdelen (deelplannen) bevatten:

  • Veiligheidsplan
  • Ontruimingsplan
  • Beveiligingsplan
  • bommelding,
  • terreuracties,
  • ordeverstoringen.
Als uitgangspunt voor het bedrijfsnoodplan geldt in onze optiek de normale organisatiestructuur.

Op basis van bovenstaande structuur zal een uitwerking van de diverse deelplannen plaats moeten vinden. De deelplannen zullen kernachtig moeten zijn met taakgerichte instructies.

   Fase 4: Opleiden

Bij het opleiden van het personeel in het kader van het bedrijfsnoodplan, is het doel een goede implementatie van het bedrijfsnoodplan.

Immers een bedrijfsnoodplan kan pas dan goed functioneren als het gedragen wordt door de leidinggevenden en een ieder weet wie welke taken heeft.

   Fase 5: Oefenen

De regelmatige oefening van de verschillende functionarissen, die een taak hebben in het bedrijfsnoodplan is essentieel voor het goed functioneren van het bedrijfsnoodplan bij en calamiteit.

De oefeningen zullen variëren van een herhaling van de instructie kleine blusmiddelen tot een ontruimingsoefening.

   Fase 6: Beheercontract

Het opzetten, maar ook in stand houden van een BHV-organisatie vergt tijd, aandacht en kennis. Niet elk bedrijf kan of wil daar personeel voor vrijmaken. I.F.T.T.S. biedt u de mogelijkheid tot het aangaan van een beheercontract.

U betaalt jaarlijks een bedrag waarvoor I.F.T.T.S. u de overeengekomen diensten levert. Bijvoorbeeld het registreren en oproepen van de BHV’ers, het leveren, controleren en onderhouden van vluchtwegbewijzering, ontruimingsplattegronden, EHBO- en blusmiddelen. Vaak komt u aanmerkelijk goedkoper uit met een beheercontract dan wanneer u het zelf regelt.