RI&E

Op grond van de Arbo-wet 1998 bent u als werkgever verplicht een Risico -Inventarisatie & -Evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E houdt in dat u nagaat of er in uw bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan. En zo ja, wat dan precies. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. Het doel van de risico-evaluatie is om te bepalen aan welke aspecten aandacht moet worden geschonken om gevaren (en dus ongevallen) te voorkomen. De veiligheidsdeskundigen van I.F.T.T.S. kunnen een Risico -Inventarisatie en -Evaluatie voor uw bedrijf uitvoeren. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijk en deskundig onderzoek en advies voor alle geconstateerde risico's en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen.

Traject voor de uitvoering RI&E

De Risico -Inventarisatie en -Evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • bedrijfsverkenning onder andere ten behoeve van het verzuim- en arbo- beleid, de verzuimcijfers, de bijzondere risicogebieden
  • rondgang/ inspectie door een arbo - adviseur, waarbij de locatie bekeken wordt op veiligheids- en gezondheidsaspecten
  • enquête onder een steekgroep van medewerkers (werknemersvragenlijsten), om hen te bevragen over hun beleving m.b.t. werkdruk / functie-inhoud.

Over het geheel ontvangt uw bedrijf een rapportage met eventueel geconstateerde knelpunten, de risicoklasse ervan, de maatregelen en adviezen ter verbetering, een toelichting en een voorstel tot een Plan van aanpak. Indien aanvullend onderzoek of metingen noodzakelijk blijken, zullen deze nader worden geadviseerd. De uitvoering daarvan is echter niet bij het reguliere traject van de Risico- inventarisatie en -evaluatie inbegrepen.