ATEX

ATEX 153 (explosieveiligheid)
In Nederland is in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Staatsblad 1999,184) en het Arbobesluit (Staatsblad 1997, 217) opgenomen dat de werkgever een beoordeling moet maken van risico's waaraan medewerkers blootstaan (RI&E, §3.1). Hieronder valt ook het risico van ontploffingsgevaar. De Europese richtlijn ATEX 153 beschrijft de wijze waarop inventarisatie en risicobeperking van ontploffingsgevaar moet worden uitgevoerd. In eerste instantie moeten risicogebieden worden geïnventariseerd. Daarna worden de geïnventariseerde risicogebieden geclassificeerd, waarna wordt bepaald op welke wijze de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. De maatregelen ter beperking van risico’s variëren van het aanbrengen van een zoneaanduiding tot het aanpassen van het proces.
De ATEX 153 bepaalt dat bestaande installaties voor 1 juli 2006 moeten zijn geclassificeerd en indien nodig aangepast conform de richtlijn. Dit moet per inrichting zijn vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument. Dit document beschrijft de classificatie en de eventueel te nemen en gerealiseerde veiligheidsmaatregelen.
Vóór de realisatie van verbouwingen of wijzigingen aan installaties of nieuwe plaatsing van installaties, werkplekken of arbeidsmiddelen moet het bestaande explosieveiligheids-document worden geactualiseerd.
De europese richtlijn ATEX 153 beschrijft de wijze waarop inventarisatie en risicobeperking van ontploffingsgevaar moeten worden uitgevoerd. Werkgevers moeten in dat kader een beoordeling maken van de risico’s omtrent ontploffingsgevaar waaraan werknemers blootstaan. Hierbij worden risicogebieden geïnventariseerd en geclassificeerd. Naar aanleiding van de classificatie moet bepaald worden welke maatregelen genomen moeten worden ter beperking van de risico’s.
Bestaande installaties moeten per 1 juli 2006 geclassificeerd zijn en indien nodig aangepast conform de richtlijn. De classificatie en de gerealiseerde maatregelen moeten worden vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument. Dit document moet worden geactualiseerd als de installatie wordt gewijzigd.
Wij kunnen ondersteunen bij het totstandkomen en wijzigen van het explosieveiligheidsdocument. Werkbaarheid voor de klant en duidelijkheid voor het bevoegd gezag zijn de twee doelstellingen die ik hanteert bij het opstellen van het explosieveiligheidsdocument. Dit houdt in dat er een realistische classificatieslag wordt gemaakt wat betreft de risico’s en dat de aanbevolen veiligheidsmaatregelen in goede overeenstemming met de klant kunnen worden vastgesteld.

Indelingsplicht
In de bedrijfsrondgang wordt eerst bepaald of er een indelingsplicht is. Is dit niet het geval dan kan in het veiligheidsdocument worden vastgelegd dat een inventarisatie heeft plaatsgevonden en dat er is geconcludeerd dat er geen explosierisico’s zijn.
Indien er wel een indelingsplicht is, worden de aanwezige explosierisico’s geïnventariseerd en beoordeeld.

Gevarenzone
De geïnventariseerde explosierisico’s worden beoordeeld naar de frequentie en duur van het optreden van een risicovolle atmosfeer. Hierbij worden productiegegevens en gegevens over de bedrijfsvoering gebruikt. De beoordeling vindt plaats conform NPR-7910-1 en NPR 7910-2.

Explosieveiligheidsdocument
Aan de hand van de verzamelde gegevens, de ATEX norm en in goed overleg met de klant wordt vervolgens bepaald welke maatregelen ter beperking van het explosierisico genomen moeten worden.
Deze maatregelen worden vervolgens vastgelegd in het explosieveiligheidsdocument.