ARIE

Het ARIE rapport is bestemd voor bedrijven en heeft als doel op een systematische wijze invulling te geven aan enerzijds de verplichtingen van het bedrijf en anderzijds de controle daarop door de Arbeidsinspectie. Het rapport geeft de werkwijze en de inhoud voor het controleren van de volledigheid en de aanvaardbaarheid van de ARIE bij de daartoe aangewezen installaties. Het ARIE-rapport bevat de volgende onderdelen:

  • de inventarisatie en evaluatie van gevaren en risico’s met betrekking tot zware ongevallen voor aangewezen installaties;
  • het veiligheidsbeleid of preventiebeleid;
  • het veiligheidsbeheerssysteem voor de hele inrichting;
  • het plan van aanpak voor (verdere) risicovermindering.

De inventarisatie en evaluatie van risico's
Door middel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie toont een bedrijf aan dat zij risico’s met betrekking tot zware ongevallen voor aangewezen installaties heeft geinventariseerd en geëvalueerd. Op een gestructureerde manier moeten hiertoe de gevaren c.q. risico's met betrekking tot gevaarlijke stoffen (b.v. opslag, overslag, productie) in beeld worden gebracht. De beschrijving vindt o.a. plaats aan de hand van zogenaamde scenario’s waarin de preventieve, beschermende en/of beperkende maatregelen worden opgesomd. Door middel van scenario's toon het bedrijf aan dat zij de risico's met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen volledig beheerst.

Het Preventiebeleid
In het Preventiebeleid geeft een bedrijf aan welke (beleids-) maatregelen zij nemen om ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Het bevat elementen als:

  • aard en omvang van de risico’s;
  • criteria voor risicobeoordeling;
  • het beleid ter voorkoming van zware ongevallen;
  • de algemene doelstellingen en beginselen van het beleid t.a.v. risico’s zware ongevallen;
  • beschrijving van het Veiligheidsbeheersysteem.