ISO 14001

Milieuzorgsystemen

Naast aandacht voor veiligheid, kwaliteit, personeelsbeleid e.d. is milieuzorg een integraal onderdeel gaan vormen van het bedrijfsbeleid. Steeds meer bedrijven gaan er toe over om de zorgplicht uit o.a. de Wet milieubeheer volledig te integreren in hun bedrijfsbeleid en/of reeds aanwezige kwaliteits- en veiligheidssystemen.

ISO 14001 biedt bedrijven een systeem aan de hand waarvan zij hun milieuzorg integraal kunnen aanpakken en aantoonbaar kunnen maken. Als een systeem volgens een van deze normen is opgezet bestaat er de mogelijkheid dit systeem te laten certificeren door een onafhankelijke partij.

Het grote voordeel van een zorgsysteem is dat alle in uw bedrijf voorkomende milieueffecten inzichtelijk worden gemaakt en beheerst. Dit levert voordelen op bij de overdracht van werkzaamheden, het implementeren van brancheafspraken of het verkrijgen van een vergunning op hoofdlijnen. Daarnaast zijn er directe financiŽle voordelen mogelijk omdat alle processen (met de daarbij behorende kosten) inzichtelijk gemaakt worden, hetgeen mogelijkheden oplevert voor verbetering c.q. kostenreductie. Ook naar banken en financiers kan het hebben van een milieuzorgsysteem voordelen opleveren, omdat aantoonbaar is op welke wijze u als ondernemer omgaat met milieuzorg, waardoor extra kredietfaciliteiten of reductie op verzekeringspremies mogelijk worden. Maar ook bij de beoordeling van de financiŽle waarde van een bedrijf (in het kader van een fusie of overname) vindt een beoordeling plaats naar mogelijke vervuilingen uit het verleden (kosten voor bodemsanering) en de (vergunning)technische mogelijkheden tot verdere expansie (verwerkingscapaciteit, op- en overslagcapaciteit of geluid- en geurruimte) in de aanwezige vergunningen.

Samen met u bepalen wij welk resultaat u nastreeft en op welke wijze dit behaald moet worden. Om dit goed inzichtelijk te maken starten wij met een doorlichting. Met behulp van de doorlichting bepalen wij welke doelen u nastreeft, welke wet- en regelgeving voor uw bedrijf van toepassing is, wat de status van de milieuzorg op organisatorisch vlak is en welke de belangrijkste milieueffecten van uw bedrijf zijn. Deze resultaten bepalen het plan van aanpak dat wij samen met u opstellen, om tot het gewenste eindresultaat te komen.
Integratie van zorgsystemen is gewenst. Veel bedrijven wensen een combi-zorgsysteem (ISO9001/ARBO/VCA*/**/Milieu). Wij hebben daar ervaring mee. Nadere informatie willen wij u graag geven! Al uw vragen en wensen op het gebied van Milieuzorg, Kwaliteitzorg en ARBO zijn bij ons in goede handen.

Indien u besluit tot certificering kunnen wij u hierbij ondersteunen. Meer weten over onze resultaatgerichte aanpak om milieuzorgsysteem ISO14001 op te zetten?