ISO 9001

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg, een veelgebruikte term. Vaak wordt gedacht dat kwaliteit alleen te maken heeft met het leveren van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Dit is echter niet geheel terecht. Kwaliteit betekent namelijk klanttevredenheid ten aanzien van alle processen in de organisatie, vanaf het eerste klantcontact tot en met de levering van de uiteindelijke dienst cq. het product en alle tussenliggende facetten. Simpel gezegd kan men stellen dat de term kwaliteitszorg kan worden vertaald in: "leveren wat de klant vraagt, oftewel voldoen aan de eisen van de klant".
Vanaf de totstandkoming tot en met de aflevering en service wordt in een kwaliteitssysteem vastgelegd op welke wijze u de toezeggingen aan uw klant ook daadwerkelijk nakomt.

De heersende opinie is dat het opzetten en instandhouden van een kwaliteitssysteem tijdrovend is en bureaucratie in de hand werkt. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. U moet opschrijven en vastleggen wat voor u en uw klant belangrijk is (voor de uiteindelijke totstandkoming van een product of dienst). Wat u doet in een kwaliteitssysteem, is borgen dat bepaalde processen volgens vaste afspraken en stappen verlopen. Hiervoor moet u vastleggen wie op welke momenten aan de hand van een aantal voorwaarden)beslissingsbevoegd is om een vervolgstap vrij te geven. Zelfs als u geen kwaliteitssysteem heeft, zullen dit soort afspraken ook nu onderling afgesproken zijn.
Om het kwaliteitssysteem vorm te geven beginnen wij er dan ook mee om middels een doorlichting inzicht te verwerven in: bedrijfsdoelen, belangrijke (kritische) processen en de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Samen met u stellen wij een stappenplan vast waarin vastligt op welke wijze het zorgsysteem ingevuld moet worden c.q. waar mogelijkheden tot verbetering liggen.
Meer weten over de wijze waarop wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten, actualiseren of integreren van uw kwaliteitssysteem met andere zorgsysteem?